چک‌ ضمانت بانکیچک‌ خرید مسکنچک‌ خرید ماشینانواع چک‌ معتبرخرید چک صیادیفروش چک صیادیخرید و فروش چک مدت دارخرید چک مدت دارنرخ خرید چکخرید چک توسط بانکخرید چک سفید امضاخریدار چک در تهرانشماره تلفن خریدار چکخرید و فروش چک معتبر و تضمینیخرید چک معتبر
لوگو سایت ایران مدرک

پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

پذیرش دانشگاه ازاد اسلامی واحد الکترونیک

آنچه می خوانید

اشتراک گذاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

لیست رشته های دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته علوم انسانی

خرید مدرک رشته امورتربیتی ومشاوره

خرید مدرک رشته امورتربیتی -مشاوره

خرید مدرک رشته فعالیتهای پرورشی -امورتربیتی

خرید مدرک رشته مشاوره

خرید مدرک رشته مشاوره کودکان استثـنائـی -سنجش و اندازه گیری

خرید مدرک رشته مشاوره کودکان استثـنائـی -کودکان استثنائی

خرید مدرک رشته مشاوره کودکان استثـنائـی -مشاوره و راهنمایی

خرید مدرک رشته مشاوره کودکان استثـنایی -روانشناسی تربیتی

خرید مدرک رشته مشاوره وراهنمایی

خرید مدرک رشته برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت

خرید مدرک رشته اموربانکی

خرید مدرک رشته امورگـمرک

خرید مدرک رشته امورمالیات

خرید مدرک رشته بازرگـانی

خرید مدرک رشته بانکداری

خرید مدرک رشته خدمات مسافرتی وجهانگـردی

خرید مدرک رشته علوم دفاعی واستراتژیک -مدیریت استراتژیک

خرید مدرک رشته مدیریت

خرید مدرک رشته مدیریت آموزش عالی

خرید مدرک رشته مدیریت آموزشی

خرید مدرک رشته مدیریت اجرائـی

خرید مدرک رشته مدیریت اموردفتری -منشیگـری

خرید مدرک رشته مدیریت امورفرهنگـی وبرنامه ریزی فرهنگی

خرید مدرک رشته مدیریت بازرگـانی

خرید مدرک رشته مدیریت بهداشت

خرید مدرک رشته مدیریت بیمه

خرید مدرک رشته مدیریت تکنولوژی

خرید مدرک رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

خرید مدرک رشته مدیریت دولتی

خرید مدرک رشته مدیریت رسانه ای

خرید مدرک رشته مدیریت صنعتی

خرید مدرک رشته مدیریت صنعتی -کاربردی

خرید مدرک رشته مدیریت فن آوری اطلاعات

خرید مدرک رشته مدیریت محیطزیست

خرید مدرک رشته مدیریت محیطزیست -اقتصادومحیطزیست

خرید مدرک رشته مدیریت محیطزیست -حقوق محیطزیست

خرید مدرک رشته مدیریت محیطزیست -مدیریت شهری

خرید مدرک رشته مدیریت منابع انسانی

خرید مدرک رشته مدیریت هتلداری وجهانگـردی

خرید مدرک رشته مدیریت امور بانکی

خرید مدرک رشته مدیریت گمرک

خرید مدرک رشته برنامه ریزی علوم تربیتی

خرید مدرک رشته آموزش ابتدائـی

خرید مدرک رشته آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستان

خرید مدرک رشته آموزش وپرورش کودکان استثـنائـی

خرید مدرک رشته برنامه ریزی درسی

خرید مدرک رشته برنامه ریزی شهری ومنطقه ای

خرید مدرک رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش( تعلیم تربیت اسلامی )

خرید مدرک رشته تاریخ وفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

خرید مدرک رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی

خرید مدرک رشته تعلیم وتربیت

خرید مدرک رشته تعلیم وتربیت اسلامی

خرید مدرک رشته تکنولوژی آموزشی

خرید مدرک رشته دبیری آموزش ابتدائـی

خرید مدرک رشته سنجش واندازه گـیری درآموزش وپرورش

خرید مدرک رشته علوم تربیتی

خرید مدرک رشته علوم تربیتی -برنامه ریزی آموزشی

خرید مدرک رشته علوم تربیتی -تحقیقات آموزشی

خرید مدرک رشته علوم تربیتی -مدیریت آموزشی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته فلسفه تعلیم وتربیت وبرنامه ریزی

خرید مدرک رشته کودکان استثـنایی -عقب مانده ذهنی

خرید مدرک رشته مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

خرید مدرک رشته مطالعات خانواده

خرید مدرک رشته تاریخ

خرید مدرک رشته باستان شناسی

خرید مدرک رشته باستان شناسی وتاریخ هنر

خرید مدرک رشته تاریخ

خرید مدرک رشته تاریخ ایران باستان

خرید مدرک رشته تربیت دبیرتاریخ

خرید مدرک رشته فرهنگـ وزبانهای باستانی

خرید مدرک رشته مرمت اشیاءفرهنگـی وتاریخی

خرید مدرک رشته مرمت واحیاءبناهاوبافتهای تاریخی

خرید مدرک رشته تربیت بدنی

خرید مدرک رشته تربیت بدنی – مدیریت

خرید مدرک رشته تربیت بدنی

خرید مدرک رشته تربیت بدنی علوم ورزشی -فیزیولوژی ورزشی

خرید مدرک رشته تربیت بدنی -مدیریت وبرنامه ریزی

خرید مدرک رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی

خرید مدرک رشته دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی

خرید مدرک رشته رشدوتکامل ویادگـیری حرکتی

خرید مدرک رشته مربیگـری تربیت بدنی

خرید مدرک رشته معلمی تربیت بدنی

خرید مدرک رشته جغرافیا

خرید مدرک رشته جغرافیا

خرید مدرک رشته جغرافیا-انسانی روستایی

خرید مدرک رشته جغرافیا-شهری وروستایی

خرید مدرک رشته جغرافیاطبیعی -اقلیم شناسی وبرنا مه ریزی محیطی

خرید مدرک رشته جغرافیاطبیعی -ژئـومورفولوژی ،هیدرولوژی

خرید مدرک رشته جغرافیانی انسانی -شهری وروستایی

خرید مدرک رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستائـی

خرید مدرک رشته جغرافیاوبرنامه ریزی توریسم

خرید مدرک رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری

خرید مدرک رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وروستایی

خرید مدرک رشته جغرافیای طبیعی وانسانی

خرید مدرک رشته جغرافیای انسانی

خرید مدرک رشته جغرافیای انسانی -شهری

خرید مدرک رشته جغرافیای انسانی -شهری روستایی عشایر

خرید مدرک رشته جغرافیای انسانی -مطالعات ناحیه ای

خرید مدرک رشته جغرافیای انسانی واقتصادی

خرید مدرک رشته جغرافیای سیاسی

خرید مدرک رشته جغرافیای طبیعی

خرید مدرک رشته جغرافیای طبیعی -اقلیم

خرید مدرک رشته جغرافیای طبیعی -ژئـومرفولوژی

خرید مدرک رشته جغرافیای طبیعی -ژئـومرفولوژی -اقلیم شناسی

خرید مدرک رشته دبیری جغرافیا

خرید مدرک رشته کارتوگـرافی

خرید مدرک رشته حسابداری

خرید مدرک رشته اموردولتی

خرید مدرک رشته امورمالی ومالیاتی

خرید مدرک رشته امورمالیاتی

خرید مدرک رشته حسابداری

خرید مدرک رشته حسابداری و بازرگـانی

خرید مدرک رشته حسابرسی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی حسابداری

خرید مدرک رشته حقوق وعلوم سیاسی

خرید مدرک رشته امورانتظامی

خرید مدرک رشته اندیشه سیاسی دراسلام

خرید مدرک رشته پلیس قضائـی

خرید مدرک رشته حقوق

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته حقوق بین الملل عمومی

خرید مدرک رشته حقوق بین الملل

خرید مدرک رشته حقوق جزاوجرم شناسی

خرید مدرک رشته حقوق جزای اسلامی

خرید مدرک رشته حقوق خصوصی

خرید مدرک رشته حقوق عمومی

خرید مدرک رشته حقوق قضائـی

خرید مدرک رشته روابط بین الملل

خرید مدرک رشته روابط سیاسی

خرید مدرک رشته روابط سیاسی -روابطدیپلماتیک

خرید مدرک رشته علوم سیاسی

خرید مدرک رشته علوم قضائـی

خرید مدرک رشته مطالعات منطقه ای

خرید مدرک رشته روانشناسی

خرید مدرک رشته روانشناسی

خرید مدرک رشته روانشناسی بالینی

خرید مدرک رشته روانشناسی تربیتی

خرید مدرک رشته روانشناسی شخصیت

خرید مدرک رشته روانشناسی صنعتی وسازمانی

خرید مدرک رشته روانشناسی عمومی

خرید مدرک رشته روانشناسی وآموزش کودکان استثـنائ

خرید مدرک رشته سنجش و اندازه گـیری روانسنجی

خرید مدرک رشته زبان آلمانی

خرید مدرک رشته آموزش زبان آلمانی

خرید مدرک رشته زبان آلمانی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات المانی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان آلمانی

خرید مدرک رشته زبان اسپانیایی

خرید مدرک رشته زبان اسپانیائـی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان اسپانیائـی

خرید مدرک رشته زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته آموزش زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته تربیت مترجم زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته دبیری زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات انگـلیسی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان انگـلیسی

خرید مدرک رشته زبان ایتالیایی

خرید مدرک رشته زبان ایتالیائـی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان ایتالیائـی

خرید مدرک رشته زبان روسی

خرید مدرک رشته زبان روسی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان روسی

خرید مدرک رشته زبان فرانسه

خرید مدرک رشته آموزش زبان فرانسه

خرید مدرک رشته دبیری زبان فرانسه

خرید مدرک رشته زبان وادبیات فرانسه

خرید مدرک رشته مترجمی زبان فرانسه

خرید مدرک رشته زبان وادبیات عرب

خرید مدرک رشته ادبیات عرب

خرید مدرک رشته دبیری زبان وادبیات عرب

خرید مدرک رشته زبان وادبیات عربی

خرید مدرک رشته مترجمی زبان عربی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات فارسی

خرید مدرک رشته دبیری زبان وادبیات فارسی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات فارسی

خرید مدرک رشته زبانشناسی عمومی

خرید مدرک رشته زبانهای خارجی

خرید مدرک رشته دبیری زبان وادبیات ارمنی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته زبان اردو

خرید مدرک رشته زبان وادبیات ارمنی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات سواحیلی

خرید مدرک رشته زبان وادبیات هوسایی

خرید مدرک رشته زبانشناسی همگـانی

خرید مدرک رشته زبانهای باستانی

خرید مدرک رشته زمین شناسی

خرید مدرک رشته آبشناسی

خرید مدرک رشته علوم اجتماعی

خرید مدرک رشته ارتباطات اجتماعی

خرید مدرک رشته امورفرهنگـی

خرید مدرک رشته برنامه ریزی اجتماعی

خرید مدرک رشته پژوهش علوم اجتماعی

خرید مدرک رشته پژوهشگـری علوم اجتماعی

خرید مدرک رشته تحقیق درارتباطات اجتماعی

خرید مدرک رشته تعاون ورفاه اجتماعی

خرید مدرک رشته جامعه شناسی

خرید مدرک رشته جمعیت شناسی

خرید مدرک رشته خدمات اجتماعی

خرید مدرک رشته دبیری علوم اجتماعی

خرید مدرک رشته علوم ارتباطات

خرید مدرک رشته علوم اجتماعی

خرید مدرک رشته علوم ارتباطات اجتماعی

خرید مدرک رشته علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری

خرید مدرک رشته علوم ارتباطات اجتماعی- روابط عمومی

خرید مدرک رشته مددکاری اجتماعی

خرید مدرک رشته مردم شناسی

خرید مدرک رشته مطالعات زنان -زن وخانواده

خرید مدرک رشته علوم اقتصادی

خرید مدرک رشته اقتصاد

خرید مدرک رشته اقتصاداسلام

خرید مدرک رشته اقتصادانرژی

خرید مدرک رشته اقتصادانرژی وبازاریابی

خرید مدرک رشته اقتصادبازرگـانی

خرید مدرک رشته اقتصادبخش عمومی

خرید مدرک رشته اقتصادبین الملل

خرید مدرک رشته اقتصادسنجی

خرید مدرک رشته اقتصادشهری ومنطقه ای

خرید مدرک رشته اقتصادصنعتی

خرید مدرک رشته اقتصادکشاورزی

خرید مدرک رشته اقتصادنظری

خرید مدرک رشته برنامه ریزی اقتصادی

خرید مدرک رشته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

خرید مدرک رشته توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

خرید مدرک رشته علوم اقتصادی

خرید مدرک رشته علوم اقتصادی -اقتصادحمل ونقل

خرید مدرک رشته فرهنگـ ومعارف اسلامی

خرید مدرک رشته ادیان وعرفان

خرید مدرک رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی

خرید مدرک رشته تربیت معلم قرآن مجید

خرید مدرک رشته تعلیمات دینی وعربی

خرید مدرک رشته دبیری فرهنگـ ومعارف اسلامی

خرید مدرک رشته عرفان اسلامی

خرید مدرک رشته علوم قرآن وحدیثـ

خرید مدرک رشته علوم قرآن وحدیثـ -تاریخ اسلام

خرید مدرک رشته علوم قرآنی

خرید مدرک رشته فقه اهل سنت

خرید مدرک رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

خرید مدرک رشته فلسفه وحکمت اسلامی

خرید مدرک رشته کلام وفلسفه اسلامی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته معارف اسلامی

خرید مدرک رشته فلسفه

خرید مدرک رشته دبیری فلسفه

خرید مدرک رشته فلسفه

خرید مدرک رشته فلسفه علم

خرید مدرک رشته کتابداری

خرید مدرک رشته برنامه ریزی کتابداری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی

خرید مدرک رشته علوم انسانی واجتماعی

خرید مدرک رشته علوم پایه

خرید مدرک رشته کتابداری

خرید مدرک رشته کتابداری واطلاع رسانی

خرید مدرک رشته علوم پایه
خرید مدرک رشته آمار

خرید مدرک رشته آمار

خرید مدرک رشته آمارکاربردی

خرید مدرک رشته حرفه وفن

خرید مدرک رشته حرفه وفن

خرید مدرک رشته کاردان فنی صنایع -ایمنی صنعتی

خرید مدرک رشته ریاضی

خرید مدرک رشته آموزش ریاضی

خرید مدرک رشته آنالیزعددی

خرید مدرک رشته دبیری ریاضی

خرید مدرک رشته ریاضی

خرید مدرک رشته ریاضی آمار

خرید مدرک رشته ریاضی -کاربرددرآمار

خرید مدرک رشته ریاضی -کاربرددرتحقیق درعملیات

خرید مدرک رشته ریاضی -کاربرددرفیزیک

خرید مدرک رشته ریاضی -کاربرددرکامپیوتر

خرید مدرک رشته ریاضی کاربردی

خرید مدرک رشته ریاضی محض

خرید مدرک رشته زمین شناسی

خرید مدرک رشته دبیری زمین شناسی

خرید مدرک رشته رسوب شناسی وسنگـ رسوبی

خرید مدرک رشته زمین شناسی

خرید مدرک رشته زمین شناسی اقتصادی

خرید مدرک رشته زمین شناسی پترولوژی

خرید مدرک رشته زمین شناسی تکتونیک

خرید مدرک رشته زمین شناسی -زمین شناسی نفت

خرید مدرک رشته زمین شناسی ساختمانی

خرید مدرک رشته زمین شناسی محض

خرید مدرک رشته زمین شناسی مهندسی

خرید مدرک رشته سنگـ شناسی رسوبی ورسوب شناسی

خرید مدرک رشته فسیل وچینه شناسی

خرید مدرک رشته زیست شناسی

خرید مدرک رشته بیوفیزیک

خرید مدرک رشته تکوینی

خرید مدرک رشته دبیری زیست شناسی

خرید مدرک رشته دبیری علوم تجربی

خرید مدرک رشته زیست شناسی

خرید مدرک رشته زیست شناسی -بیوشیمی

خرید مدرک رشته زیست شناسی دریا

خرید مدرک رشته زیست شناسی -ژنتیک مولکولی

خرید مدرک رشته زیست شناسی سلولی ملکولی -بیوشیمی

خرید مدرک رشته زیست شناسی عمومی

خرید مدرک رشته زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی

خرید مدرک رشته ژنتیک

خرید مدرک رشته سیستماتیک اکولوژی

خرید مدرک رشته علوم تجربی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته علوم جانوری

خرید مدرک رشته علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوری

خرید مدرک رشته علوم جانوری -سلولی ،تکوینی

خرید مدرک رشته علوم جانوری -سیستماتیک اکولوژی

خرید مدرک رشته علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری

خرید مدرک رشته علوم سلولی وملکولی

خرید مدرک رشته علوم گـیاهی

خرید مدرک رشته علوم گـیاهی زیست شناسی تکوینی

خرید مدرک رشته علوم گـیاهی -سیستماتیک -اکولوژی

خرید مدرک رشته علوم گـیاهی -فیزیولوژی گـیاهی

خرید مدرک رشته فیزیولوژی جانوری

خرید مدرک رشته فیزیولوژی گـیاهی

خرید مدرک رشته میکروبیولوژی

خرید مدرک رشته شیمی

خرید مدرک رشته دبیری شیمی

خرید مدرک رشته شیمی

خرید مدرک رشته شیمی آلی

خرید مدرک رشته شیمی تجزیه

خرید مدرک رشته شیمی فیزیک

خرید مدرک رشته شیمی کاربردی

خرید مدرک رشته شیمی محض

خرید مدرک رشته شیمی معدنی

خرید مدرک رشته علوم دریایی

خرید مدرک رشته آلودگـی دریا

خرید مدرک رشته آلودگـی وحفاظت محیطزیست دریا

خرید مدرک رشته بیولوژی دریا

خرید مدرک رشته بیولوژی ماهیان دریا

خرید مدرک رشته جانورشناسی دریا

خرید مدرک رشته شیمی دریا

خرید مدرک رشته علوم دریائـی واقیانوسی -هیدروگـرافی

خرید مدرک رشته فیزیک دریا

خرید مدرک رشته علوم هوایی

خرید مدرک رشته هواشناسی

خرید مدرک رشته هواشناسی دریا

خرید مدرک رشته فیزیک

خرید مدرک رشته اتمی -حالت جامد

خرید مدرک رشته دبیری فیزیک

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -اکتشاف

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -الکترومغناطیس

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -الکتریکی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -زلزله شناسی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -زمین شناسی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -زمین گـرمائـی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -علوم فیزیک ریاضی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -گـرافی سنجی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -لرزه شناسی

خرید مدرک رشته ژئـوفیزیک -مغناطیس سنجی

خرید مدرک رشته فیزیک

خرید مدرک رشته فیزیک اتمی

خرید مدرک رشته فیزیک کاربردی

خرید مدرک رشته کشاورزی و دامپزشکی

خرید مدرک رشته امورزراعی ودامی

خرید مدرک رشته امورباغی

خرید مدرک رشته اموردامی

خرید مدرک رشته امورزراعی

خرید مدرک رشته امورزراعی وباغی

خرید مدرک رشته امورفنی کشاورزی

خرید مدرک رشته بیماری شناسی گـیاهی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته تکنولوژی پرورش طیور

خرید مدرک رشته تکنولوژی دامداری در مراتع

خرید مدرک رشته تکنولوژی مرتع وآبخیزداری

خرید مدرک رشته تکنولوژی تولیدات دامی

خرید مدرک رشته تکنولوژی تولیدات گـیاهی

خرید مدرک رشته تکنولوژی جنگـلداری

خرید مدرک رشته زراعی وباغی -تکنولوژی تولیدات زراعی

خرید مدرک رشته صنایع روستایی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی امورزراعی وباغی-تکنولوژی گیاهپزشکی

خرید مدرک رشته دامپروری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی -شیروفرآورده های لبنی

خرید مدرک رشته علوم دامی

خرید مدرک رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی

خرید مدرک رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی -اصلاح نژاد دام

خرید مدرک رشته مهندسی کشاورزی -علوم دامی -تغذیه دام

خرید مدرک رشته دامپزشکی

خرید مدرک رشته بهداشت موادغذایی

خرید مدرک رشته بیماریهای داخلی دامهای بزرگـ

خرید مدرک رشته بیماریهای داخلی دامهای کوچک

خرید مدرک رشته بیماریهای طیور

خرید مدرک رشته پاتولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته پیشگـیری بیماریهای دامی

خرید مدرک رشته جراحی دامپزشکی

خرید مدرک رشته دامپزشکی

خرید مدرک رشته دامپزشکی -انگـل شناسی دامپزشکی

خرید مدرک رشته دامپزشکی -بهداشت وبیماریهای آبزیان

خرید مدرک رشته دامپزشکی -قارچ شناسی دامپزشکی

خرید مدرک رشته دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته دامپزشکی -میکروبیولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته رادیولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته علوم تشریحی دامپزشکی

خرید مدرک رشته فارماکولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته فیزیولوژی دامپزشکی

خرید مدرک رشته مامائـی دامپزشکی وبیماریهای تولید مثل دام

خرید مدرک رشته علوم وصنایع غذایی

خرید مدرک رشته تبدیل موادغذایی

خرید مدرک رشته تکنولوژی مواد غذایی

خرید مدرک رشته علوم وصنایع غذایی

خرید مدرک رشته کاردان فنی صنایع غذائـی

خرید مدرک رشته کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

خرید مدرک رشته کشاورزی

خرید مدرک رشته اصلاح نباتات

خرید مدرک رشته اقتصادکشاورزی

خرید مدرک رشته باغبانی

خرید مدرک رشته ترویج وآموزش کشاورزی

خرید مدرک رشته تکنولوژی فراوری پشم وپوست

خرید مدرک رشته حشره شناسی کشاورزی

خرید مدرک رشته خاکشناسی

خرید مدرک رشته زراعت

خرید مدرک رشته زراعت -اکولوژی کشاورزی

خرید مدرک رشته زراعت -فیزیولوژی گـیاهان زراعی

خرید مدرک رشته زراعت واصلاح نباتات

خرید مدرک رشته گـیاه پزشکی

خرید مدرک رشته کاردان فنی چرم وپوست

خرید مدرک رشته منابع طبیعی

خرید مدرک رشته تکنولوژی چوب

خرید مدرک رشته تکنولوژی شیلات

خرید مدرک رشته تکنولوژی محیطزیست

خرید مدرک رشته جنگـل

خرید مدرک رشته جنگـلداری

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته جنگـلداری واقتصادجنگـل

خرید مدرک رشته چوب شناسی

خرید مدرک رشته چوب شناسی وصنایع چوب

خرید مدرک رشته شیلات

خرید مدرک رشته شیلات ومحیطزیست

خرید مدرک رشته صنایع چوب وکاغذ-سازه های چوبی

خرید مدرک رشته صیادی واموردریائـی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -آبخیزداری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -اموردامی – تکنولوژی پرورش طیور

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -بهداشت آبزیان

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -پشم وپوست

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -تکثـیر و پرورش آبزیان

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -جنگـل

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -حفاظت و حمایت منابع

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -فرآوری پشم وپوست

خرید مدرک رشته علمی کاربردی منابع طبیعی -مرتع

خرید مدرک رشته علوم مرتع

خرید مدرک رشته علوم صنایع چوب وکاغذ

خرید مدرک رشته علوم محیطزیست

خرید مدرک رشته محیطزیست

خرید مدرک رشته مرتع وآبخیزداری

خرید مدرک رشته منابع طبیعی -ابخیزداری

خرید مدرک رشته مهندسی محیط زیست -آب وفاضلاب

خرید مدرک رشته مهندسی محیط زیست -آلودگـی هوا

خرید مدرک رشته مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع داری

خرید مدرک رشته مهندسی کشاورزی

خرید مدرک رشته آبیاری

خرید مدرک رشته آبیاری -آبهای زیرزمینی

خرید مدرک رشته آبیاری -زه کشی

خرید مدرک رشته آبیاری -هیدرولوژی ومنابع آب

خرید مدرک رشته بیماری شناسی گـیاهی

خرید مدرک رشته تاسیسات آبیاری

خرید مدرک رشته تکنولوژی آبیاری

خرید مدرک رشته تکنولوژی تولیدات گـیاهان دارویی

خرید مدرک رشته تکنولوژی تولیدات گـیاهان داروئـی

خرید مدرک رشته تکنولوژی ماشینهای کشاورزی

خرید مدرک رشته توسعه روستائـی

خرید مدرک رشته ساختمان توزیع وانتقال آب

خرید مدرک رشته شیلات

خرید مدرک رشته ماشین های کشاورزی

خرید مدرک رشته مکانیزاسیون کشاورزی

خرید مدرک رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی

خرید مدرک رشته مهندسی ابخیز

خرید مدرک رشته مهندسی تولیدات دامی

خرید مدرک رشته مهندسی تولیدات گـیاهی

خرید مدرک رشته مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

خرید مدرک رشته هیدرولوژی

خرید مدرک رشته هیدرولیک

خرید مدرک رشته فنی مهندسی

خرید مدرک رشته صنایع

خرید مدرک رشته اتوماسیون

خرید مدرک رشته اموردریایی

خرید مدرک رشته دریا-ناوبری

خرید مدرک رشته دریانوردی

خرید مدرک رشته علوم دریایی واقیانوسی -بیولوژی ماهیان دریا

خرید مدرک رشته مدیریت وکمیسردریائـی

خرید مدرک رشته مهندسی دریا-دریانوردی

خرید مدرک رشته مهندسی کشتی

خرید مدرک رشته ناوبری وفرماندهی کشتی

خرید مدرک رشته هواشناسی دریا

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته انرژی

خرید مدرک رشته مهندسی انرژی

خرید مدرک رشته برق

خرید مدرک رشته الکترونیک

خرید مدرک رشته الکترونیک عمومی

خرید مدرک رشته الکترونیک -برق صنعتی

خرید مدرک رشته الکترونیک -گـرایش رادیووتلویزیون

خرید مدرک رشته دبیرفنی الکترونیک

خرید مدرک رشته دبیرفنی قدرت

خرید مدرک رشته سیستمهای کنترل ابزاردقیق

خرید مدرک رشته علمی کاربردی برق الکترونیک

خرید مدرک رشته علمی کاربردی برق -شبکه های انتقال توزیع

خرید مدرک رشته علمی کاربردی کنترل وابزاردقیق

خرید مدرک رشته قدرت -الکتروتکنیک

خرید مدرک رشته کاردان فنی برق

خرید مدرک رشته کاردان فنی برق -الکترونیک

خرید مدرک رشته کاردان فنی برق -قدرت

خرید مدرک رشته کاردان فنی برق -مخابرات

خرید مدرک رشته کنترل

خرید مدرک رشته مخابرات

خرید مدرک رشته مهندسی برق

خرید مدرک رشته مهندسی پزشکی -بیومواد

خرید مدرک رشته مهندسی پزشکی

خرید مدرک رشته مهندسی پزشکی -بیوالکتریک

خرید مدرک رشته مهندسی پزشکی -بیومکانیک

خرید مدرک رشته صنایع

خرید مدرک رشته استانداردکنترل کیفیت درصنایع

خرید مدرک رشته ایمنی صنایع

خرید مدرک رشته برنامه ریزی وتحلیل سیستمها

خرید مدرک رشته برنامه ریزی ومدیریت تولید

خرید مدرک رشته تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم

خرید مدرک رشته تکنولوژی صنعتی

خرید مدرک رشته تولیدصنعتی

خرید مدرک رشته سیستمهای اقتصادی واجتماعی

خرید مدرک رشته مدیریت صنایع

خرید مدرک رشته معلم فنی صنایع فلزی

خرید مدرک رشته معلم فنی قالبسازی

خرید مدرک رشته مهندسی صنایع

خرید مدرک رشته مهندسی صنایع -سیستم وبهره وری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی -آبشناسی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی -الکتروتکنیک -برق صنعتی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- الکترونیک -آنالوگـ

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- امورزراعی و-تکنولوژی تولیدات باغ

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- برق -قدرت

خرید مدرک رشته علمی کاربردی -تعمیرات نیروگـاه

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- تولیدوبهره برداری گـیاهان داروئـی معطر

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- جوشکاری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- ریخته گـری

خرید مدرک رشته علمی کاربردی سخت افزارکامپیوتر

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- صنایع پلاستیک

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- صنایع قندسازی -چغندرقند

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- صنایع قندسازی -نیشکر

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- عمران – آب و فاضلاب

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- قدرت

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- کاردانی بازرگـانی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- ماشینهای کشاورزی مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- ماشینهای کشاورزی -مکانیسین ماشین

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- معلم فنی صنایع شیمیایی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- مکانیک -ابزارسازی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- نرم افزارکامپیوتر

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- نقشه کشی صنعتی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- هنرهای تجسمی – نقاشی

خرید مدرک رشته عمران

خرید مدرک رشته آب وفاضلاب

خرید مدرک رشته آبشناسی

خرید مدرک رشته آزمایشگـاه عمران

خرید مدرک رشته برنامه ریزی ومهندسی حمل ونقل

خرید مدرک رشته بهره برداری ازمنابع آب

خرید مدرک رشته پل سازی وابنیه فنی

خرید مدرک رشته خاک وپی سازی

خرید مدرک رشته راه وترابری

خرید مدرک رشته روسازی راه

خرید مدرک رشته زیرسازی راه

خرید مدرک رشته ساختمان

خرید مدرک رشته ساختمانهای آبی

خرید مدرک رشته ساختمانهای بتنی

خرید مدرک رشته سازه

خرید مدرک رشته سازه های آبی هیدرولیکی

خرید مدرک رشته سازه های هیدرولیکی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی ساختمان

خرید مدرک رشته علمی کاربردی عمران -آبشناسی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی- عمران- سدوشبکه

خرید مدرک رشته عمران

خرید مدرک رشته عمران -آب

خرید مدرک رشته عمران روستائـی

خرید مدرک رشته کارتوگـرافی

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران آب -بهره برداری

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -آب وفاضلاب

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -ابشناسی

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -پل سازی وابنیه

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -روسازی راه

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -زیرسازی راه

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -سدوشبکه

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -نقشه برداری

خرید مدرک رشته کاردان فنی عمران -نقشه برداری -ژئو دزی

خرید مدرک رشته کارهای عمومی ساختمان

خرید مدرک رشته مدیریت و ساخت

خرید مدرک رشته معلم فنی کارهای عمومی ساختمان

خرید مدرک رشته مکانیک خاک وپی

خرید مدرک رشته مهندسی زلزله

خرید مدرک رشته مهندسی عمران -ژئـوتکنیک

خرید مدرک رشته مهندسی عمران -سازه وزلزله

خرید مدرک رشته مهندسی عمران -مهندسی آب

خرید مدرک رشته مهندسی محیطزیست

خرید مدرک رشته نقشه برداری

خرید مدرک رشته نقشه کشی ساختمان

خرید مدرک رشته نقشه کشی عمومی

خرید مدرک رشته نقشه کشی عمومی -نقشه کشی وطراحی صنعتی

خرید مدرک رشته نقشه معماری

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک-ساختمانهای بتنی

خرید مدرک رشته کامپیوتر

خرید مدرک رشته سخت افزارکامپیوتر

خرید مدرک رشته کاربردکامپیوتر

خرید مدرک رشته کامپیوتر

خرید مدرک رشته معماری کامپیوتر

خرید مدرک رشته مهندسی فناوری اطلاعات

خرید مدرک رشته نرم افزارکامپیوتر

خرید مدرک رشته نظریه محاسبات و الگـاریتم

خرید مدرک رشته هوش مصنوعی

خرید مدرک رشته هوش ماشین ورباتیک

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته معدن

خرید مدرک رشته استخراج معادن ذغالسنگـ

خرید مدرک رشته استخراج معادن غیرذغالسنگـ

خرید مدرک رشته استخراج معدن

خرید مدرک رشته اکتشاف معدن

خرید مدرک رشته علمی کاربردی حفاری اکتشافی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی مهندسی معدن

خرید مدرک رشته علمی کاربردی اکتشاف معدن

خرید مدرک رشته کاردان فنی استخراج معادن غیرذغالسنگ

خرید مدرک رشته کاردان فنی معدن

خرید مدرک رشته کاردان فنی معدن -استخراج معادن زغالسنگ

خرید مدرک رشته کاردان فنی معدن -استخراج معدن

خرید مدرک رشته کاردان فنی معدن -کانه آرایی

خرید مدرک رشته کاردانی معدن

خرید مدرک رشته کانه آرائـی

خرید مدرک رشته مهندسی معدن

خرید مدرک رشته مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی

خرید مدرک رشته مهندسی معدن -مکانیک سنگـ

خرید مدرک رشته مکانیک

خرید مدرک رشته ابزارسازی

خرید مدرک رشته اتومکانیک

خرید مدرک رشته انرژی کاربردی -حرارت وسیالات

خرید مدرک رشته تأسیسات آبرسانی وگـازرسانی

خرید مدرک رشته تأسیسات تهویه وتبرید

خرید مدرک رشته تأسیسات حرارتی نیروگـاهها

خرید مدرک رشته تاسیسات

خرید مدرک رشته تبدیل انرژی

خرید مدرک رشته تبدیل انرژی -حرارت وسیالات

خرید مدرک رشته تهویه مطبوع

خرید مدرک رشته جوشکاری

خرید مدرک رشته حرارت وسیالات

خرید مدرک رشته ساخت وتولید

خرید مدرک رشته ساخت وتولید-قالبسازی

خرید مدرک رشته ساخت وتولید-ماشین افزار

خرید مدرک رشته صنایع اتومبیل

خرید مدرک رشته صنایع نفت

خرید مدرک رشته طراحی جامدات

خرید مدرک رشته طراحی کاربردی

خرید مدرک رشته طراحی کاربردی -طراحی وجامدات

خرید مدرک رشته علمی کاربردی تاسیسات حرارتی وبرودتی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی ساخت وتولید-قالبسازی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی ساخت وتولید-نقشه کشی صنعتی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی ماشین ابزار-تکنسین حرفه ای

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک -جوشکاری

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک -صنایع اتومبیل

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک -ماشین ابزار

خرید مدرک رشته کشتی سازی

خرید مدرک رشته ماشین آلات

خرید مدرک رشته ماشین ابزار

خرید مدرک رشته معلم فنی تأسیسات

خرید مدرک رشته معلم فنی صنایع اتومبیل

خرید مدرک رشته معلم فنی ماشین ابزار

خرید مدرک رشته مکاترونیک

خرید مدرک رشته مکانیک خودرو

خرید مدرک رشته نقشه کشی صنعتی

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک -ابزار سازی

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک-تاسیسات تهویه و تبرید

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک-ماشین الات

خرید مدرک رشته کاردان فنی مکانیک-نقشه کشی صنعتی

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی

خرید مدرک رشته انتقال وفرآیندهای جداسازی

خرید مدرک رشته بهره برداری ازمنابع نفت

خرید مدرک رشته بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی

خرید مدرک رشته پژوهشی مهندسی نفت -پالایش

خرید مدرک رشته ترمودینامیک سینتیک وطراحی راکتورهای شیمیایی

خرید مدرک رشته چرم وپوست

خرید مدرک رشته صنایع پلیمر

خرید مدرک رشته صنایع شیمیائـی

خرید مدرک رشته صنایع شیمیائـی معدنی

خرید مدرک رشته صنایع -عملیات پالایش

خرید مدرک رشته صنایع -عملیات پتروشیمی

خرید مدرک رشته صنایع غذایی

خرید مدرک رشته صنایع قندسازی

خرید مدرک رشته صنایع گـاز

خرید مدرک رشته طراحی شبیه سازی وکنترل فرایندها

خرید مدرک رشته طراحی فرایندهای صنایع نفت

خرید مدرک رشته علمی کاربردی صنایع شیمیایی

خرید مدرک رشته علوم وصنایع غذایی -صنایع قند

خرید مدرک رشته کاردان فنی شیمی

خرید مدرک رشته کاردان فنی شیمی -صنایع قند

خرید مدرک رشته کاردان فنی شیمی -عملیات پتروشیمی

خرید مدرک رشته کاردان فنی صنایع قندسازی

خرید مدرک رشته معلم فنی صنایع شیمیایی

خرید مدرک رشته مهندسی پلیمر

خرید مدرک رشته مهندسی محیط زیست

خرید مدرک رشته مهندسی اکتشاف نفت

خرید مدرک رشته مهندسی پلیمر

خرید مدرک رشته مهندسی پلیمر-پژوهش صنایع رنگـ

خرید مدرک رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

خرید مدرک رشته مهندسی پلیمر-علوم وتکنولوژی رنگـ

خرید مدرک رشته مهندسی حفاری واستخراج نفت

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی -بیوشیمی

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی -صنایع پتروشیمی

خرید مدرک رشته مهندسی شیمی -مخازن هیدروکربوری

خرید مدرک رشته مهندسی نفت

خرید مدرک رشته مهندسی نفت -بهره برداری ازمنابع نفت

خرید مدرک رشته مهندسی نفت – مهندسی مخازن نفت

خرید مدرک رشته مهندسی نفت – طراحی صنایع پتروشیمی

خرید مدرک رشته مواد

خرید مدرک رشته تولیدآهن

خرید مدرک رشته تولیدآهن وفولاد

خرید مدرک رشته تولیدفلزات غیرآهنی

خرید مدرک رشته خواص مواد

خرید مدرک رشته خوردگـی وحفاظت مواد

خرید مدرک رشته ریخته گـری

خرید مدرک رشته سرامیک

خرید مدرک رشته سرامیک صنعتی

خرید مدرک رشته شکل دادن فلزات

خرید مدرک رشته شناسایی وانتخاب روش ساخت موادفلزی

خرید مدرک رشته صنایع فلزی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی متالوژی -ذوب فلزات

خرید مدرک رشته عملیات حرارتی

خرید مدرک رشته کاردان فنی مواد-ریخته گـری

خرید مدرک رشته کاردان فنی مواد-سرامیک

خرید مدرک رشته کاردان فنی مواد

خرید مدرک رشته متالورژی و.خواص فیزیکی ومکانیکی

خرید مدرک رشته متالورژی و.مواد خوردگـی وپوشش ومهندسی سطح

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-استخراج فلزات ومواد

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-جوشکاری واتصال مواد

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-سرامیک

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-شکل دادن فلزات ومواد

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-متالورژی پودر

خرید مدرک رشته متالورژی ومواد-موادپیشرفته

خرید مدرک رشته متالوژی

خرید مدرک رشته متالوژی – ریخته گـری

خرید مدرک رشته متالوژی استخراجی

خرید مدرک رشته متالوژی صنعتی

خرید مدرک رشته معلم فنی ریخته گـری

خرید مدرک رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال

خرید مدرک رشته مهندسی مواد-جوشکاری

خرید مدرک رشته مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد

خرید مدرک رشته نساجی

خرید مدرک رشته تکنولوژی نساجی

خرید مدرک رشته شیمی نساجی وعلوم الیاف

خرید مدرک رشته صنایع نساجی

خرید مدرک رشته علوم رنگـ

خرید مدرک رشته کاردان فنی نساجی

خرید مدرک رشته کاردان فنی نساجی -تکنولوژی نساجی

خرید مدرک رشته مدیریت صنایع نساجی

خرید مدرک رشته معلم فنی رنگـرزی

خرید مدرک رشته معلم فنی صنایع چوب

خرید مدرک رشته معلم فنی مدلسازی

خرید مدرک رشته معلم فنی نساجی

خرید مدرک رشته مهندسی نساجی

خرید مدرک رشته نساجی وعلوم الیاف

خرید مدرک رشته هسته ای

خرید مدرک رشته انرژی هسته ای

خرید مدرک رشته مهندسی موادوچرخه سوخت هسته ای

خرید مدرک رشته مهندسی هسته ای

خرید مدرک رشته مهندسی هسته ای -مهندسی پرتوپزشکی

خرید مدرک رشته مهندسی هسته ای -مهندسی راکتور

خرید مدرک رشته هوا فضا

خرید مدرک رشته الکترونیک هواپیما

خرید مدرک رشته مهندسی هوا و فضا

خرید مدرک رشته مهندسی صنایع هوائـی وفضائـی

خرید مدرک رشته مهندسی نگـهداری هواپیما

خرید مدرک رشته مهندسی هوافضا-جلوبرندگـی

خرید مدرک رشته مهندسی هوافضا-دینامیک پروازکنترل

خرید مدرک رشته مهندسی هوافضا-طراحی سازه های هوا

خرید مدرک رشته مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی

خرید مدرک رشته مهندسی هواوفضا-آئـرودینامیک

خرید مدرک رشته هوانوردی

خرید مدرک رشته پزشکی

خرید مدرک رشته بهداشت

خرید مدرک رشته بهداشت حرفه ای

خرید مدرک رشته بهداشت خانواده

خرید مدرک رشته بهداشت عمومی

خرید مدرک رشته بهداشت مبارزه بابیماریها

خرید مدرک رشته بهداشت محیط

خرید مدرک رشته کودکیاری – مربی بهداشت مدارس

خرید مدرک رشته کودکیاری – مربی کودک

خرید مدرک رشته مدیریت بهداشت وخدمات درمانی

خرید مدرک رشته مربی بهداشت مدارس

خرید مدرک رشته مربی کودک

خرید مدرک رشته پرستاری ومامائـی

خرید مدرک رشته آموزش پرستاری

خرید مدرک رشته پرستاری

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته مامائـی

خرید مدرک رشته مدیریت خدمات پرستاری

خرید مدرک رشته پزشکی

خرید مدرک رشته آناتومی

خرید مدرک رشته اتاق عمل

خرید مدرک رشته بافت وتشریح

خرید مدرک رشته بیهوشی

خرید مدرک رشته پزشکی

خرید مدرک رشته فیزیوپاتولوژی

خرید مدرک رشته فیزیولوژی

خرید مدرک رشته میکروب شناسی

خرید مدرک رشته پزشکی جامعه گـرا

خرید مدرک رشته پزشکی جامعه گـرا

خرید مدرک رشته تغذیه

خرید مدرک رشته تکنولوژی موادغذایی

خرید مدرک رشته علوم تغذیه

خرید مدرک رشته علوم وفرایندهای موادتغذیه

خرید مدرک رشته تکنولوژی رادیولوژی

خرید مدرک رشته اعضای مصنوعی

خرید مدرک رشته بینائـی سنجی

خرید مدرک رشته پرتودرمانی -رادیوتراپی

خرید مدرک رشته پیراپزشکی

خرید مدرک رشته تکنولوژی پرتوشناسی تشخیص

خرید مدرک رشته تکنولوژی رادیولوژی

خرید مدرک رشته تکنیسین اطاق عمل

خرید مدرک رشته رادیوتراپی

خرید مدرک رشته شنوائـی سنجی

خرید مدرک رشته ضبط آمار ومدارک پزشکی

خرید مدرک رشته کاردرمانی

خرید مدرک رشته گـفتاردرمانی

خرید مدرک رشته هوشبری

خرید مدرک رشته داروسازی

خرید مدرک رشته داروسازی

خرید مدرک رشته داروسازی صنعتی

خرید مدرک رشته داروسازی عمومی

خرید مدرک رشته دندانپزشکی

خرید مدرک رشته بهداشتکاری دهان ودندان

خرید مدرک رشته پرستاری دندانپزشکی

خرید مدرک رشته تکنیسین پروتزهای دندانی

خرید مدرک رشته دندانپزشکی

خرید مدرک رشته علوم آزمایشگـاهی

خرید مدرک رشته علوم آزمایشگـاهی

خرید مدرک رشته علوم آزمایشگـاهی دامپزشکی

خرید مدرک رشته فیزیوتراپی

خرید مدرک رشته فیزیوتراپی

خرید مدرک رشته هنر

خرید مدرک رشته معماری

خرید مدرک رشته حوزه طراحی فضای زیست

خرید مدرک رشته شهرسازی

خرید مدرک رشته شهرسازی – طراحی شهری

خرید مدرک رشته طراحی وبرنامه ریزی شهری ومنطقه ای

خرید مدرک رشته علمی کاربردی معماری

خرید مدرک رشته کاردانی معماری

خرید مدرک رشته مرمت آثـارتاریخی

خرید مدرک رشته معماری

خرید مدرک رشته معماری سنتی

خرید مدرک رشته هنر

خرید مدرک رشته ارتباط تصویری

خرید مدرک رشته مأخذ: دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات

خرید مدرک رشته جدول اسامی و کد رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

خرید مدرک رشته نام رشته تحصیلی کد گروه و رشته

خرید مدرک رشته ارتباطتصویری -تصویرسازی

خرید مدرک رشته ارتباطتصویری عمومی

خرید مدرک رشته ارتباطتصویری -گـرافیک

خرید مدرک رشته باستان شناسی

خرید مدرک رشته پژوهشی هنر

خرید مدرک رشته تصویرسازی

خرید مدرک رشته راهنمای موزه هاوبناهای تاریخی

خرید مدرک رشته صنایع دستی

خرید مدرک رشته صنایع دستی -فرش

خرید مدرک رشته طراحی پارچه ولباس

خرید مدرک رشته طراحی صنعتی

خرید مدرک رشته علمی کاربردی فرش دستباف

خرید مدرک رشته فرش

خرید مدرک رشته گـرافیک

خرید مدرک رشته مردم شناسی

خرید مدرک رشته مرمت اشیاءفرهنگـی وتاریخی

خرید مدرک رشته مرمت واحیاءبناهاوبافت های تاریخ

خرید مدرک رشته معلم فنی خیاطی ودوخت تجارتی

خرید مدرک رشته موزه داری

خرید مدرک رشته نقاشی

خرید مدرک رشته نقاشی دیواری

خرید مدرک رشته نقاشی عمومی

خرید مدرک رشته هنرنمایش

خرید مدرک رشته بازیگـری وکارگـردانی

خرید مدرک رشته تولیدصداوسیما

خرید مدرک رشته سینما

خرید مدرک رشته عکاسی

خرید مدرک رشته کارگـردانی نمایش

خرید مدرک رشته موسیقی

خرید مدرک رشته نمایش

خرید مدرک رشته نمایش -ادبیات نمایش

خرید مدرک رشته نمایش -تئـاتر

خرید مدرک رشته نمایش وبازیگـری

خرید مدرک رشته هنرهای تجسمی

خرید مدرک رشته هنرهای تجسمی -گـرافیک

خرید مدرک رشته هنرهای نمایش

 

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرام
آخرین آپدیت ها را در تلگرام از دست ندهید.