لیست کامل رشته های تحصیلی وزارت علوم 5/5 (1)

لیست تمامی‌رشته‌های دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم.     عنوان رشته مقطع تحصیلی تاریخ تصویب زیر گروه تحصیلی شماره مصوبه گروه تحصیلی کارگردانی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری آبخیزداری کاردانی ناپیوسته 1376/08/25 کشاورزی 349 علمی‌و کاربردی آبخیزداری کاردانی ناپیوسته 1388/08/17 کشاورزی 144 علمی‌و کاربردی آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش …

لیست کامل رشته های تحصیلی وزارت علوم 5/5 (1) ادامه »